Top sellers

Salus actuator - gesloten zonder stroom - actuator T30NC

12,95 € Tax included
Levertijd: 4-5 werkdagen na ontvangst van de betaling!
Digitale thermostaat vloerverwarming EL05 Wit

59,99 € Tax included
Vraag levertijd aan!
Digitale thermostaat vloerverwarming X1

79,99 € Tax included
Vraag levertijd aan!
Digitale thermostaat schakelaar serie ALM-4

44,99 € Tax included
Vraag levertijd aan!
Salus Terminal Strip Control Terminal Strip KL06

37,95 € Tax included
Levertijd: 4-5 werkdagen na ontvangst van de betaling!

New products

No new products

Herroepingsrecht voor consumenten 
(Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die hoofdzakelijk noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven.)

Afgelasting

Terugtrekking
U hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.
De wachttijd is 14 dagen vanaf de dag,


- waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen, mits u in het kader van een uniforme bestelling één of meer goederen hebt besteld en deze uniform wordt of zal worden geleverd;

- waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen, mits u in het kader van één bestelling meerdere goederen heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons hiervan op de hoogte stellen (ALM Controls, Zum Herrnberg 33, 65520 Bad Camberg, telefoonnr.: 064349186172, e-mailadres: info@alm-store.de) door middel van een duidelijke verklaring (e.B. een brief verzonden per post, fax of e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping

Als u zich terugtrekt uit dit contract, zullen wij u alle betalingen verstrekken die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 Dageraad vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling zullen we hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden er kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling.


We kunnen de terugbetaling inhouden totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst is.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen 14 te hebben Dageraad vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons terug te geven of te overhandigen. De termijn wordt gehaald als u de goederen hebt gekocht vóór het verstrijken van de periode van 14 dagen verzenden.

U draagt de directe kosten van het retourneren van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor enig waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen te controleren.

Gronden voor uitsluiting of uitsterving

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op contracten


- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of beslissing van de consument bepalend is of die duidelijk zijn toegesneden op de persoonlijke behoeften van de consument;
- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden;
- voor de levering van alcoholische dranken, waarvan de prijs bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen, maar die ten vroegste 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen in de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
- voor de bezorging van kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in het geval van contracten

- voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden geretourneerd, indien de verzegeling na levering is verwijderd;
- voor de levering van goederen indien deze na levering door hun aard onafscheidelijk met andere goederen zijn vermengd;
- voor de levering van geluids- of video-opnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na levering is verwijderd.Voorbeeldformulier voor herroeping

(Als u het contract wilt annuleren, vult u dit formulier in en stuurt u het terug.)

- Naar ALM Controls, Zum Herrnberg 33, 65520 Bad Camberg, Duitsland, E-mailadres: info@alm-store.de :

- Ik/wij (*) herroepen hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/
  de levering van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)
- Adres van de consument(en)
- Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier)
- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Menu

Settings